Statut Udruge mladih Krik

Na temelju čl. 11 Zakona o udrugama (NN 88/01), Udruga mladih ”Krik” Slatina na
2. izbornoj skupštini održanoj 06.01.2007. godine, usvojila je:

STATUT

I. OPĆE OREDBE

Članak 1.
Ovim statutom uređuje se: naziv i sjedište udruge, područje djelovanja, zastupanje, ciljevi i djelatnosti, način ostvarivanja javnosti rada, članstvo u  udruzi, unutarnji ustroj, udruživanje u saveze ili zajednice udruga te članstvo u međunarodnim udrugama, tijela udruge, imovina udruge, raspolaganje s dobiti, prestanak udruge, te druga pitanja u skladu sa Zakonom o udrugama.

Članak 2.
Udruga mladih «Krik» je nevladina, neprofitna i nestranačka udruga mladih ljudi slatinskog kraja, osnovana s ciljem promicanja interesa i aktivnosti mladih. Puni naziv udruge je: Udruga mladih «Krik» Slatina (u daljnjem tekstu Udruga).Puni naziv Udruge na engleskom jeziku je: Youth association ”Scream” Slatina.

Članak 3.
Sjedište Udruge je u Slatini, na adresi B. Radić 13 a, Slatina. Odluku o promijeni adrese sjedišta Udruge donosi Vijeće Udruge.

Članak 4.
Udruga ima znak i pečat. Znak udruge je crno-bijeli stilizirani logotip u kojemu piše Udruga mladih  «Krik». Pečat Udruge je pravokutnog oblika, dimenzija 40-50mm x 20-30mm. U sredini pečata se piše  Krik , a po obodu pečata je ispisano Udruga mladih. Odluku o promijeni izgleda znaka i pečata donosii Vijeće Udruge.

Članak 5.
Područje djelovanja Udruge je slatinska regija, koja obuhvaća Grad Slatinu i okolne općine. Odluku o promijeni područja djelovanja donosi Vijeće Udruge.

Članak 6.
Udrugu zastupaju Predsjednik/ca Udruge, Potpredsjednik/ca Udruge, Tajnik/ca Udruge te članovi/ce Vijeća Udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 7.
Ciljevi rada udruge su:

 1. promicanje interesa i aktivnosti mladih
  – promoviranje tolerancije i nenasilja
  – promoviranje kulturno-umjetničkih sadržaja
  – poticanje kreativnosti djece i mladih
  – širenje volonterstva i solidarnosti među mladima
  – poticanje komunikacije među mladima
  – promicanje svijesti o razvoju civilnog društva
  – promoviranje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova
  – promicanje svijesti o razvoju informacijskog društva
 2. podizanje ekološke svijesti
  – promicanje ideje očuvanja prirode i okoliša
  – poticanje racionalnog korištenja prirode i njenih dobara
 3. promicanje kulture zdravog življenja

Članak 8.
Djelatnosti Udruge su:

 • organizacija i sudjelovanje u kulturno-umjetničkim aktivnostima i sadržajima (izložbe, predstave)
 • sudjelovanje u domaćim i međunarodnim projektima nevladinih organizacija
 • organizacija edukativnih prezentacija, predavanja i tečajeva
 • organizacija i sudjelovanje u zabavnim aktivnostima (video-projekcije, glazbene slušaonice, koncerti, art-radionice)
 • organizacija i sudjelovanje u međunarodnim volonterskim kampovima
 • organizacija i sudjelovanje u ekološkim kampovima, akcijama i radionicama
 • organizacija i sudjelovanje u sportskim i rekreativnim aktivnostima, koje poboljšavaju zdravlje mladih
 • prevencija i borba protiv ovisnosti
 • informiranje mladih o društveno važnim temama
 • uspostavljanje kontakata sa sličnim organizacijama širom Hrvatske i svijeta, te organizacija i sudjelovanje u zajedničkim druženjima
 • izdavačka djelatnost (bilteni, časopisi, godišnjaci)

III. JAVNOST RADA


Članak 9.

Rad Udruge je javan. Udruga ostvaruje javnost preko različitih sredstava javnog informiranja. Udruga obavještava svoje članove o svom radu na sjednicama Skupštine Udruge te održavanjem informativnih sastanaka. Rad sjednica tijela Udruge je javan. Sjednice tijela Udruge mogu biti zatvorene za javnost kada je to u interesu Udruge. Odluku o tome donosi tijelo koje zasjeda.

IV. ČLANSTVO

Članak 10.
Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

Članak 11.
Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik/ca Udruge te  plaćanjem godišnje članarine.

Članak 12.
Vijeće udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 13.
Prava i obveze članova su:

 • plaćanje članarine,
 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 14.
Članstvo u udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Vijeće Udruge. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

V.UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO

Članak 15.
Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga. Udruga se može učlanjivati u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju, odnosno o učlanjivanju Udruge donosi Vijeće Udruge.

Članak 16.
Udruga može osnovati ustrojstvene oblike – Ogranke, koji nemaju svojstvo pravne osobe. Ogranci se osnivaju s ciljem poboljšanja rada i olakšavanja funkcioniranja Udruge. Odluku o osnivanju Ogranka s određenim sjedištem donosi Vijeće Udruge. Vijeće Udruge imenuje osobu ovlaštenu za predstavljanje Ogranka Udruge.

Članak 17.
Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova, Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu, ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obimu i trajanju posla.

VI. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 18.
Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik/ca
 • Potpredsjednik/ca(2)
 • Tajnik/ca
 • Vijeće Udruge

SKUPŠTINA

Članak 19.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi udruge.

Članak 20.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 2 godine.Sjednice skupštine saziva Predsjednik/ca Udruge na u dogovoru a članovima/icama.U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik/ca u dogovoru sa članovima/icama utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.Predsjednik/ca je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik/ca ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 21.
Skupštini predsjedava Predsjednik/ca Udruge. U odsutnosti Predsjednika/ce, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 22.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna  većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 23.
Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,
 • donosi i mijenja Statut Udruge,
 • donosi financijski plan i završni račun,
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika/cu, Potpredsjednika/cu i Tajnika/cu Udruge te članove/ice Vijeća Udruge
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK/CA

Članak 24.
Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednika  Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 2 godine.

Članak 25.
Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 26.
Za svoj rad Predsjednik/ca je odgovoran Skupštini Udruge.Predsjednik/ca podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika/ce u svim poslovima zamjenjuje Potpredsjednik/ca.

POTPREDSJEDNIK/CA (2)

Članak 27.
Potpredsjednik/ca Udruge u slučaju privremene ili trajne spriječenosti  preuzima dužnosti  Predsjednika/ce. Potpredsjednika/cu bira Skupština, mandat Potpredsjednika/ce traje 2 godine.

TAJNIK/CA

Članak 28.
Tajnika/cu Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 2 godine za obavljanje administrativnih poslova u Udruzi.Tajnik/ca Udruge vodi registar članova.

VIJEĆE UDRUGE

Članak 29.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Vijeće Udruge može osnovati stalne i povremene odbore ili druga radna tijela.Odlukom o osnivanju odbora ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 30.
Vijeće Udruge je predstavničko tijelo Udruge koje svoj radu uređuje poslovnikom. Vijeće broji 7 članova koje čine, po svojoj funkciji  Predsjednik/ca, Potpredsjednik/ca(2), Tajnik/ca te četiri člana/ice izabrana/e na Skupštini udruge. Članove Vijeća Udruge bira Skupština. Mandati članova Vijeća Udruge traju dvije (2) godine.

Članak 31.
Sjednice Vijeća Udruge saziva, organizira i vodi Predsjednik/ca Udruge u dogovoru sa Tajnikom/icom. Članovi Vijeća Udruge moraju biti pravovremeno obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja sjednice Vijeća Udruge.Vijeće Udruge donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom svih članova Vijeća Udruge.

Članak 32.
Vijeće Udruge:

 • upravlja Udrugom u skladu sa zakonom, Statutom Udruge i odlukama Skupštine Udruge
 • brine o imovini Udruge i prikupljanju novčanih sredstava
 • brine o načinu ulaganja dobiti u unaprjeđenje djelatnosti Udruge
 • priprema izvještaj o radu Udruge za prethodnu godinu i plan rada za narednu godinu
 • predlaže Skupštini Udruge Statut Udruge, te njegove izmjene i dopune
 • odlučuje o načinu realizacije programa rada Udruge
 • donosi ostale odluke važne za rad i funkcioniranje Udruge

VII. IMOVINA

Članak 33.
Udruga funkcionira kao neprofitna organizacija. Sva ostvarena dobit koristi se za:

 • postizanje ciljeva Udruge, obavljanje i unaprjeđivanje djelatnosti Udruge, te podmirenje troškova rada Udruge
 • Udruga za svoje djelatnosti odgovara svom svojom imovinom
 • o financijskom poslovanjem Udruge brine Tajnik/ca Udruge

Članak 34.
Izvori financiranja Udruge su:

 • članarina
 • donacije i pokloni
 • dobrovoljni prilozi
 • prihodi od obavljanja djelatnosti dopuštenih zakonom i Statutom Udruge
 • dotacije iz državnog ili proračuna općina, gradova, županija i fondova
 • prihodi od imovine i imovinskih prava u skladu sa zakonom

VIII. PRESTANAK RADA

Članak 35.
Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti Društvu Crvenog Križa Slatina.U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.
O dopunama, izmjenama ili donošenju novog Statuta Udruge odlučuje Skupština Udruge na prijedlog Vijeća Udruge. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Slatini, 06. siječanja 2007.

Mirjana Grbac,
Tajnica Udruge